KIS F000870

Oversiktsbilde over A/S Kistefos Træsliberi ca. 1950-55. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S, avd. for Fotogrammertri.

Historien om Kistefos

Grunnleggeren av A/S Kistefos Træsliberi, konsul Anders Sveaas (1840-1917), var en typisk gründer med utpreget forretningssans. Han skaffet seg fallrettighetene på Kistefossen og eiendommen for å anlegge fabrikkbygninger, og stiftet i 1889 A/S Kistefos Træsliberi med seg selv som hovedaksjonær.

I 1890, etter halvannet års intensiv byggeperiode, begynte fabrikken å produsere tremasse. Produksjonen fortsatte til 1955. Tremassen var et viktig grunnprodukt i fremstillingen av billige papirprodukter.

Høsten 1953 ble det inngått en 30-årig leieavtale mellom Follum Fabrikker og A/S Kistefos Træsliberi. Hovedtrekkene i avtalen var at Kistefos skulle fortsette som kraft- og tømmerleverandør til markedspriser til Follum, mens Follum skulle overta drift og driftsutgifter av tresliperiet fra 1. januar 1954. Den 25.juni 1955 ble all slipingsvirksomhet ved Kistefos overført til Follum.

Det meste av maskiner, inventar og utstyr ble imidlertid stående igjen i sitt opprinnelige element da maskinduren stilnet. Leieavtalen mellom Follum og A/S Kistefos Træsliberi bestemte at tresliperiet på Kistefoss skulle holdes noenlunde klart til å gjenoppta produksjon, dersom avtalen senere skulle oppheves fra noen av partene. Dette er kjernen til at sliperiet står så intakt som det gjør i dag.

Som et resultat av uenighet innen Sveaas-familien, ble selskapet A/S Kistefos Træsliberi i 1985 solgt ut av familien. I 1991 ble kraftstasjonene solgt ut av selskapet til kommunale kraftverk. I 1993 ble 85 % av aksjene i A/S Kistefos Træsliberi solgt til Christen Sveaas, grunnleggerens sønnesønn. Som en av kjøpsbetingelsene, måtte Christen Sveaas legge til rette for et industrihistorisk museum på fabrikktomten etter A/S Kistefos Træsliberi. Sveaas gikk inn for fullt med stort engasjement, og skapte det unike, flotte og spennende Kistefos som finnes i dag med industrimuseum, kunst og skulptur.

Det har eksistert mange tresliperier drevet av fossekraft i Skandinavia; i Norge alene har det vært rundt 100 tresliperier. Industrimuseet, i A/S Kistefos Træsliberis produksjonslokaler, er det eneste som har bevart både bygninger og produksjonsinventar nærmest komplett. Kistefos formidler derfor industrihistorie som er unik i norsk og skandinavisk sammenheng, og står i dag som et enestående monument over den første tiden i det industrialiserte, moderne Norge!

KIS F000099

Tømmer legges til tørking på isen på Svartvannet ved Veståsen i Kistefos-skogene ca. 1955. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000012a

Oppfangermaskinen kom i 1938 og var den største moderniseringen gjort i tresliperiet. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000111

Kistefossen med tømmerstokker på vei nedover Randselva ca. 1950. Foto: Kistefos' fotosamling.